Daftar Nama Shahabat yang Termasuk As-Sabiqunal Awwalun
Setelah mendakwahi keluarga dan shahabat dekat, Rasulullah berdakwah dengan cara perorangan. 

Secara sembunyi-sembunyi, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi orang sekitar dan mengajarkan Islam. 

Wahyu yang turun kala itu adalah ayat-ayat pendek yang indah lagi lembut. 

Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu kemudian membantu nabi menyerukan dakwah tauhid. Melalui seruan Ash-Shiddiq, masuk Islamlah beberapa shahabat ternama. Di antaranya:

 • Utsman bin Affan
 • Az Zubair bin Awwam
 • Abdurrhman bin Auf
 • Thalhah bin Ubaidillah
 • Sa’ad bin Abi Waqqash

Radhiyallahu ‘anhum.

Merekalah shahabat yang lebih dulu masuk Islam. Merekalah generasi pertama peraih cahaya Islam.


Nama-nama lain yang juga masuk Islam di awal dakwah, di antaranya:

 • Bilal bin Rabbah Al-Habsyi
 • Abu Ubaidah bin Al-Jarrah
 • Abu Salamah bin Abul Asad
 • Al-Arqam bin Abil-Arqam
 • Utsman bin Mazh’un dan kedua saudaranya, Qudamah dan Abdullah
 • Ubaidah bin Al-Harits bin Al-Muthalib
 • Sa’id bin Zaid dan istrinya Fathimah binti Khaththab (saudari Umar bin Khaththab)
 • Khabbab bin Al-Arrat
 • Abdullah bin Mas’ud

Radhiyallahu ‘anhum.

Dan masih banyak lagi. Ibnu Hisyam menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa saja nama selain yang disebutkan diatas, masih perlu diteliti lagi. Merekalah yang dijuluki As-Sabiqun Al-Awwalun.

“Setelah itu, banyak orang yang memeluk Islam, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga nama Islam menyebar di seluruh Makkah dan banyak yang membicarakannya.” (Sirah Ibu Hisyam)


Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka.

Semoga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para shahabat beliau di jannah-Nya.


You Might Also Like

0 comments

Inilah Gambaran Telaga Rasulullah Al Haudh

Kelak, di Hari Kiamat, terdapat telaga milik Rasulullah shallalhu 'alaihi wasallam. Muslimin akan berbondong-bondong ke sana dan disambu...